Contact:
Daltonstraat 24
3846 BX Harderwijk
The Netherlands
+31341412696

info@foppenseafood.com
www.foppenseafood.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foppen Seafood verwerkt geen persoonsgegevens, omdat er op onze website geen persoonsgegevens kunnen worden achtergelaten. We gebruiken ook geen plug-ins voor sociale media.

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of service heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers aan onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. We adviseren ouders om te letten op het internetgebruik van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder toestemming van hun ouders. Als u van mening bent dat wij persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder deze toestemming, kunt u dit aan ons melden via info@foppenseafood.com, zodat we deze informatie kunnen wissen.

Waarvoor en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
Foppen Seafood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Indien nodig kunt u ons bellen of mailen voor het uitvoeren van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Foppen Seafood neemt [geen beslissingen] op basis van geautomatiseerde besluitvorming voor zaken die (belangrijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Geautomatiseerde besluitvorming betreft beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Foppen Seafood). Foppen Seafood gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

[aan te vullen met naam van het systeem, waarom het wordt gebruikt, onderliggende redenen, belang en verwachte gevolgen voor de betrokken persoon]

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Foppen Seafood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn> Reden
Personalia> Bewaartermijn> Reden
Adres> Bewaartermijn> Reden
Overig> Bewaartermijn> Reden

Persoonsgegevens delen met derden
Foppen Seafood verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Foppen Seafood maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Foppen Paling en Zalm en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens die wij digitaal hebben opgeslagen naar u of op uw verzoek naar een andere organisatie toe te sturen.

U kunt uw verzoek met betrekking tot het controleren, corrigeren, verwijderen en/of overdragen van uw persoonsgegevens, uw verzoek met betrekking tot het intrekken van uw toestemming of uw bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens sturen naar info@foppenseafood.com.

Om er zeker van te zijn dat u het verzoek om inzage hebt gedaan, vragen wij u om een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Gelieve de foto op uw paspoort (of identiteitskaart of rijbewijs), de MRZ (machine readable zone, de unieke letter- en cijferreeks op het identiteitsbewijs), het nummer van het identiteitsbewijs en het BSN-nummer op deze kopie door te halen. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Foppen Seafood wil u er ook op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Foppen Seafood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaring en ongeautoriseerde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet adequaat zijn beveiligd of dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, kunt u contact opnemen met onze klantenservice of via info@foppenseafood.com